Bilećanka Ivana Tabaković ponovo osvojila Orjen

Mla­da pla­ni­nar­ka iz Bi­le­će Iva­na Ta­ba­ko­vić, ko­ja je 17. ja­nu­ara pa­la s gre­be­na u pro­va­li­ju na her­ce­go­va­čko-crno­gor­skom pla­nin­skom ma­si­vu Or­jen, vra­ti­la se omi­lje­nom spor­tu, ko­ji ju je po­no­vo odveo na mjes­to gdje je do­ži­vje­la ne­sre­ću.

“Ni­ka­da ni­sam ni po­mi­sli­la da se odre­knem pla­ni­na­re­nja, a ka­da sam se na­kon pa­da ne­da­vno po­no­vo po­pe­la na Or­jen – iz­gle­dao mi je lje­pši ne­go ika­da, kao da prvi put vi­dim sve nje­go­ve vrho­ve i lje­po­te”, ka­že Iva­na, ko­ja se de­set mje­se­ci na­kon pa­da osje­ća izvan­re­dno.

Na­kon pa­da sa gre­be­na u 200 me­ta­ra du­bo­ku pro­va­li­ju, Iva­nu su od si­gur­nog smrza­va­nja spa­sili nje­ni dru­go­vi pla­ni­na­ri iz “Vu­čjeg zu­ba” iz Tre­bi­nja, či­ji je du­go­go­diš­nji član, ali se ona ni pa­da ni vre­me­na u ko­me se opo­rav­lja­la ne sje­ća, pišu Nezavisne novine.

Ka­že da joj da­nas iz­gle­da nes­tvar­no ka­da či­ta sve te član­ke ko­je su me­di­ji ta­da pi­sa­li, ka­ko su je nje­ni dru­go­vi ci­je­le no­ći gri­ja­li ti­je­li­ma, ka­ko je akci­ja s­pa­sa­va­nja tra­ja­la pu­nih 15 ča­so­va, da bi se li­je­če­nje nas­ta­vi­lo u crno­gor­skim bol­ni­ca­ma Me­lji­ne i Ri­san, za­tim u Tre­bi­nju, pa u Ba­nja­lu­ci.

“Ve­li­ku po­dršku u opo­rav­ku sam ima­la i od po­ro­di­ce i od pri­ja­te­lja, od mo­jih dru­go­va iz ‘Vu­čjeg zu­ba’, ali i lju­di ši­rom svi­je­ta ko­ji su mi sla­li po­ru­ke i te­le­fo­nom i na Facebook, pa sam se pros­to i sa­ma za­ču­di­la ko­li­ko to­ga ima, ma­da sam mno­ge od njih pro­či­ta­la tek na­kon onog prvog opo­rav­ka”, pri­sje­ća se Iva­na.

Ivana ponovo na planinarenju
Ivana ponovo na planinarenju

Ka­že da su joj ve­li­ku sna­gu da­li i ma­li­ša­ni bi­le­ćkog dje­čjeg vrti­ća, u ko­jem ra­di i ko­ji­ma usa­đu­je lju­bav pre­ma pla­ni­ni, uče­ći ih da bu­du ja­ki, hra­bri i iz­držlji­vi, a to­me ju je, do­da­je, na­uči­la upra­vo pla­ni­na, na ko­joj je 17. ja­nu­ara pre­ži­vje­la sa­mo još je­dno ži­vo­tno is­ku­še­nje.

Zbog spašavanja Ivane “Vučjem zubu” priznanje Planinarskog saveza RS

Planinarsko društvo “Vučji zub” iz Trebinja prije dva dana dobilo je Bronzani znak Planinarskog saveza Srpske za izuzetnu angažovanost i razvoj planinarstva.

Osim ovog priznanja, 12 članova “Vučjeg zuba” i PD “Subra” iz Herceg Novog, koji su učestvovali u spašavanju Ivane Tabaković prilikom nesreće na Orjenu, dobili su zahvalnice za nesebično i humano djelovanje u teškim situacijama.

Izvor: Nezavisne, Foto: Milorad Mićo Jovanović/arhiv

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *